Set List and Charts

Thursday, Oct. 8th

Set One

Zev Feldman Sher

Glezele Vayn

Bucoviner Freilach

Sirba Din NY

Freylekh #5

Wedding Hora

Firn Di Mekhetunim Aheym

Der Yiddisher Soldat in Die Trenches

Prohibition

Betuta Din Yaloveny

Set Two

Fun Tashlikh

Trisker Rebn's Khosid

Dem Zeydn's Tants

Latviskaya *new tune

Beregovski Sher

Mayn Tayere Odessa

Dem Monashtrister Rebn's Khosidl

Nifty's Freylikh

Zhokul Rezeshilor

Flatbush Waltz