top of page

 Set List and Charts

Wednesday, Jan .18th, 2023...
Set List:

Set 1
Di Goldene Khasene

Bapolyer Freylekhs

Di Boiberiker Khasene

* Sidney's Tsveyte Bulgar

Wedding Hora

A Freylekh Nakht in Gan Eydn

* Sidney's Zhok

Freylekhs #5

Set 2

The Happy People

* Trinkt Briderlakh L'khaim Hora

Beregovski 199

Sirba Romanesca

Der Gasn Nign

Freyt Aykh, Yidelekh

Flatbush

(* indicates new TKS song)

bottom of page